Specjalizacja: Rozród zwierząt 2019 - 2022 i choroby przeżuwaczy 2020-2023

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, w porozumieniu z Komisją do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, ogłasza nabór na specjalizacyjne studia podyplomowe z zakresu

Rozród Zwierząt i Choroby Przeżuwaczy

Planowany termin rozpoczęcia:

"Rozród zwierząt" wrzesień 2019r., "Choroby przeżuwaczy" marzec 2020.

Warunkiem upoważniającym do podjęcia studiów specjalizacyjnych jest: posiadanie dyplomu lekarza weterynarii, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii.

Czas trwania specjalizacji wynosi 2,5 roku (5 semestrów). Studia obejmują wykłady, seminaria, konsultacje, staże, zaliczenia i egzamin końcowy. Opłata za semestr: 1900 zł.

Wniosek zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 15 listopada 1994r. (Dz. U. 131, poz. 667) powinien zawierać:

Imię i nazwisko wnioskodawcy oraz datę i miejsce urodzenia
Miejsce zamieszkania
Opis przebiegu pracy zawodowej
Aktualne miejsce pracy i zajmowane stanowisko
Informacje o ukończonych kursach specjalizacyjnych
Informacje o publikacjach
Do wniosku należy dołączyć:

Odpis dyplomu lekarza weterynarii
Odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu
Deklarację pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub zatrudniający go zakład pracy
Szczegółowe informacje można uzyskać u kierownika kursu prof. dr hab. Jana Twardonia pod adresem: Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław, Tel. 713205306, 607577710, e-mail jan.twardon@upwr.edu.pl lub u dr Jacka Mrowca pod tym samym adresem, Tel. 713205312, e-mail jacek.mrowiec@upwr.edu.pl  oraz na  stronie www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl

Wnioski należy składać pocztą lub osobiście pod adresem: prof. dr hab. Jan Twardoń, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław.

Krajowy Kierownik Specjalizacji                                   Dziekan

Prof. dr hab. Jan Twardoń                                           Dr hab. Krzysztof  Kubiak, prof. nadzw.

 

Script logo   StudioStrona.pl