Specjalizacja: Rozród zwierząt i Choroby przeżuwaczy

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w porozumieniu z

 Komisją do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii ogłasza nabór na pięciosemestralne

                     SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE w obszarze:

  • CHOROBY PRZEŻUWACZY

 

Planowany termin rozpoczęcia: 

Choroby przeżuwaczy - styczeń 2025 r.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na adres:

                            prof. dr hab. Jan Twardoń

                Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

                        pl. Grunwaldzki 49, 50-366 Wrocław

               tel.: 607 577 710,  e-mail: jan.twardon@upwr.edu.pl

 

Zgłoszenie powinno zawierać dokumenty przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 28 listopada 1994 r. (Dz.U. z 28.11.1994 r., nr 131, poz. 667, z poźn. zm.).

W myśl rozporządzenia warunkiem przyjęcia jest złożenie przez zainteresowanego:

-          wniosku (do pobrania na stronie KSLW w zakładce Rekrutacja na szkolenia specjalizacyjne http://www.piwet.pulawy.pl/kslw/?page=08)

-          odpisu dyplomu lekarza weterynarii

-          odpisu zaświadczenia z okręgowej izby lekarsko- weterynaryjnej o stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu

-          deklaracji pokrycia kosztów specjalizacji przez lekarza weterynarii lub jednostkę organizacyjną kierującą lekarza weterynarii na szkolenie specjalizacyjne

-          dokumenty potwierdzające co najmniej 2 letni staż pracy w zawodzie

 

Termin składania dokumentów na w/w adres upływa:

dla szkolenia specjalizacyjnego CHOROBY PRZEŻUWACZY: 31 grudnia 2024 r.

Kierownik Szkolenia Specjalizacyjnego zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia I semestru.

 

Orientacyjny koszt jednego semestru: 3500,00 zł

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W JĘZYKU POLSKIM

 

                          Kierownik Szkolenia Specjalizacyjnego                                                          

                                 prof.  dr hab. Jan Twardoń

Script logo   StudioStrona.pl