Rozród zwierząt, specjalizacja nr 11, 2023-2025

Celem głównym specjalizacji lekarzy weterynarii jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie rozrodu bydła, owiec i kóz, koni, trzody chlewnej i psów, biotechnologii rozrodu tych gatunków zwierząt, andrologii i unasienniania oraz chorób gruczołu mlekowego. Przewidywany program nauczania, obejmują współczesne osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne z w/ w obszarów wiedzy będzie uwzględniał tematykę odpowiadającą zarówno aktualnym potrzebom praktyki weterynaryjnej, jak i kształceniu lekarzy weterynarii sprawujących nadzór nad rozrodem pogłowia zgrupowanego w oborach, owczarniach, stadninach i fermach trzody chlewnej.

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, podstawowe kierunki nauczania na niniejszym Studium, jak: fizjologia i patologia rozrodu, położnictwo i fizjopatologia gruczołu mlekowego winny być ściśle ze sobą związane, przeciwstawiając zjawiskom fizjologicznym stany patologiczne. W ten sposób będą one lepiej przez słuchaczy przyswajane i praktycznie wykorzystane w pracy zawodowej. Opanowany na wykładach i seminariach zasób teoretycznej wiedzy w procesach rozrodczych samic i samców zostanie utrwalony w toku odbywania zajęć praktycznych, na które będą składały się, oprócz badań klinicznych, nowoczesne metody diagnostyki zaburzeń czynnościowych jajników i schorzeń macicy / USG, histeroskopia/, endoskopia badania laboratoryjne jakości nasienia i mleka, przenoszenie zarodków, metody ich uzyskiwania i przechowania, andrologiczne badania buhajów, ogierów, knurów, tryków, kozłów i psów oraz specjalistyczne metody terapii dysfunkcji jajników i różnych postaci endometritis.

Wykłady i seminaria obejmujące sterowanie i indukowanie cyklu płciowego i owulacji, patologię cyklu płciowego, ciąży, porodu, i okresu puerperium oraz problematykę mastitis odnoszą się do wszystkich gatunków zwierząt użytkowych i dotyczą zagadnień nieumieszczonych w specjalizacjach gatunkowych.

 

 

 

 rozrod

 

Script logo   StudioStrona.pl