Katalog umiejętności

PYTANIA – ZAGADNIENIA  egzaminacyjne

 

ZDROWIE I  ROZRÓD  BYDŁA

FIZJOLOGIA  i   PATOLOGIA  GRUCZOLU MLEKOWEGO – BYDŁO

 Występowanie i znaczenie zapaleń gruczołu mlekowego u przeżuwaczy

Podział zapaleń gruczołu mlekowego - rodzaje

Kliniczne zapalenia gruczołu  mlekowego

Nad ostre i ostre zapalenie gruczołu mlekowego krów

Przewlekłe zapalenie gruczołu mlekowego – mastitis chronica u bydła

Podkliniczne zapalenia gruczołu mlekowego u bydła - mastitis subclinika

Metody ograniczenia ilości komórek somatycznych w mleku krów

Mastitis  mycotica u krów- etiologia, patogenez, terapia, profilaktyka

Colimastitis – coliform mastitis )

Mastitis mycoplasmatica

Zapalenia gronkowcowe.

Zapalenia paciorkowcowe

Profilaktyka zapaleń gruczołu mlekowego u bydła – program 5 punktowy

Dój mechaniczny u krów- które jego czynności przyczyniają się do wywołania mastitis

Drobnoustroje wywołujące mastitis ( 4 grupy):

Drobnoustroje zakaźne – wywołujące mastitis

Drobnoustroje środowiskowe – wywołujące mastitis

Drobnoustroje oportunistyczne –wywołujące mastitis

Inne drobnoustroje wywołujące mastitis ( grzyby, drożdżaki, algi )

Grupa drobnoustrojów – Major pthogenes

Grupa drobnoustrojów  - Minor pathogenes

Jakość higieniczna mleka – wymogi

Rodzaje terapii mastitis

Diagnostyka mikrobiologiczna zapalenia wymienia.

Ocena jakości higienicznej mleka

Badanie kliniczne gruczołu mlekowego, Badanie terenowe i laboratoryjne mleka

Zasada działania urządzeń udojowych

Środki higieny stosowane w fermach bydła mlecznego

Układ obronny  wymienia

  

ZABURZENIA  FUNKCJI  JAJNIKÓW  - bydło

Nowa klasyfikacja acyklii i nieczynności jajników

- Acyklia typu I ( afunkcja jajników )

- Acyklia  typu  II  ( przetrwałe pęcherzyki jajnikowe )

- Acyklia  typu  III  ( torbiele pęcherzyka jajnikowego u krów )

- A cyklia typu  IV  ( ciałko żółte rzekomociążowe )

 

Anoestrus ( brak rui )

Nieczynność jajników ( afunkcja )

Ciałko żółte rzekomociążowe ( ciałko żółte przetrwałe )

Torbiele pęcherzyków jajnikowych

Cicha ruja

Zjawisko powtarzania u krów

  

ZABURZENIA FUNKCJI  MACICY 

 Stany zapalenie błony śluzowej  macicy u krów ( endometritis ):

- poporodowe metritis ( puerperal metritis )

- kliniczne endometritis ( clinical endometritis )

- subkliniczne endometritis ( subclinical  endometritis )

- ropomacicze ( pyometra )

 

Skutki stanów zapalnych błony śluzowej macicy dla rozrodu

Możliwości zastosowania oznaczeń hormonów płciowych w rozrodzie krów

 

FIZJOLOGIA PROCESÓW ROZRODU

 Fizjologia zapłodnienia u ssaków

Okres zarodkowy u bydła.

Typy łożysk u zwierząt

Matczyne rozpoznanie ciąży

 

PATOLOGIA  CIĄŻY   I   PORODU

Zaburzenia okresu ciąży

Śmierć zarodków

Ruja w czasie ciąży

Ronienia nie zakaźne

Ronienia na tle zakaźnym

Zatrzymanie łożyska

Skręt ciężarnej macicy

Wypadanie pochwy i macicy

Zaburzenia okresu poporodowego

Osłabiona i brak inwolucji macicy p.p.

Lochia poporodowe

Wskaźniki płodności stosowane w ocenie rozrodu krów

Programy synchronizacji i resynchronizacji u krów

Metody superowulacj u krów

Ruja u bydła – objawy, metody wykrywania

Wyznaczanie optymalnego terminu sztucznej inseminacji

Metody superowulacji u bydła

 

CHOROBY     ZAKAŹNE

BRD – etiopatogeneza, symptomatologia, zwalczanie,

IBR/IPV -  etipatogeneza, programy zwalczania

BVD-MD – etipatogeneza – programy zwalczania

Objawy kliniczne otrętu u bydła

Najczęstsze choroby zakaźne małych przeżuwaczy,

Zaburzenia metaboliczne u małych przeżuwaczy,

 

Przepisy prawne dotyczące rozrodu

 

Wymagania weterynaryjne dla buhajów wprowadzanych do centrum pozyskiwania  nasienia zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia  bydła.

Nadzór weterynaryjny nad materiałem biologicznym.

Akty prawne określające warunki weterynaryjne rozrodu zwierząt oraz zasady sprawowania nadzoru nad rozrodem zwierząt przez lekarzy weterynarii.

Wymagania weterynaryjne dla rozpłodników używanych w punktach kopulacyjnych oraz stad lub gospodarstw z których pochodzą.

Zakres badań okresowych reproduktorów w punktach kopulacyjnych.

Warunki weterynaryjne , zatwierdzenia zespołu pozyskiwania zarodków i zespołu produkcji zarodków.

Wymagania weterynaryjne dla zwierząt od których pozyskuje się zarodki.

Wymagania weterynaryjne dla pozyskiwania , obróbki, przechowywania  i transportu zarodków, które mogą być przedmiotem handlu.

Wymogi weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

Wymogi weterynaryjne dla nasienia pochodzącego z krajów trzecich.

Wymogi weterynaryjne dla zwierząt będących dawcami nasienia.

Warunki weterynaryjne działalności Centrów Pozyskiwania nasienia.

                 

 Ż Y W I E N I E  A  ZABURZENIA  METABOLICZNE

 Ketoza  - różne barwy ketozy

Ketoza subkliniczna

Stłuszczenie wątroby i ketoza

SARA subkliniczna kwasica żwacza

Żywieniowe uwarunkowania zaburzeń przebiegu rui  u krów  mlecznych

Różne metody żywienia krów w okresie przedporodowym.

Zagrożenia okresu  okołoporodowgo.

Żywienie mineralno-witaminowe w okresie przejściowym

Profilaktyka żywienia hipokalcemii

Profilaktyka hipomagnezemii

Ujemny bilans energetyczny ( ang. UBE negative Energy balance )

BCS

Choroby biegunkowe u cieląt i bydła

 

ROZRÓD  MAŁYCH ZWIERZĄT -  PSY, KOTY

Przebieg cyklu płciowego u suk i kotek, fazy, objawy

Regulacja hormonalna cyklu płciowego u suk i kotek, charakterystyczna różnica w porównaniu do innych gatunków zwierząt

Metody określania fazy cyklu płciowego

Wyznaczanie optymalnego terminu krycia

Antykoncepcja – metody

Wypadanie pochwy, przyczyny, postępowanie

Endometritis

Pyometra

Cysty jajnikowe,

Zaburzenia funkcji jajników

Laktomania ( ciąża nerwowa, ) etiopatogeneza, leczenie

Zapalenia gruczołu mlekowego u suk, przyczyny, patogeneza, leczenie

Zabiegi operacyjne na narządzie rodnym suki, kotki

Badanie andrologiczne psa,

Regulacja funkcji płciowych samca

Rola najądrzy i dodatkowych gruczołów płciowych

Pobieranie nasienia u psa,

Ocena i konserwacja nasienia psa

Sztuczna inseminacja

  

ROZRÓD  ŚWIŃ

Różnica pomiędzy inseminacją doszyjkową  i domaciczną głęboką ( u jakich zwierzat, technika, obecność knura.

„Black flow” – pojęcie, konsekwencje występowania w aspekcie czasu pojawienia się.

Optymalny czas inseminacji loch ( owulacja a zewnętrzne objawy płciowe – pojawienie się rui u loszek i loch po odsadzeniu prosiąt).

Indukcja i synchronizacja rui po odsadzeniu

Hormonalna synchronizacja rui u loszek dojrzałych płciowo.

Najważniejsze etapy życia zarodkowego świń.

Flushing u swiń jako metoda zwiększenia ilości pozyskiwanych prosiąt.

Cysty jajnikowe u macior. Przyczyna, rodzaje, postepowanie, objawy.

Strategie przesadzania prosiąt.

Kondycja loch a wyniki użytkowości rozpłodowej.

Diagnostyka zaburzeń rozrodu u świń

Diagnostyka rui uświń

Brak rui – postępowanie, zapobieganie

Diagnostyka ciąży u świń, metody,

Poród, stosowanie hormonów,

Bezmleczność loch – rodzaje

   - MMA

   - PSA ( Partus stres agalactia)

   - Post partum agalactia – hypogalactia

Zakaźne przyczyny zaburzeń w rozrodzie świń

 - PRRS ( zespół rozrodczo-oddechowy świń )

 - Cirkowirozy u świń

 - Zakażenia parwowirusowe

 - Zakazenia enterowirusowe wywołujące zespół  Smedi

 - Choroba Aujeszkyego

Choroby bakteryjne:

- leptospiroza

- bruceloza świń

- listerioza

 

ROZRÓD   KONI

Postanówkowe zapalenie macicy ( patogeneza, wpływ na płodność, postępowanie)

Zastosowanie progesteronu i jego pochodnych w rozrodzie koni

Diagnostyka endometrozy

Nowotwory jajnika u klaczy ( patogeneza, objawy, rozpoznanie, terapia ),

Ukształtowanie zewnętrznych narządów płciowych u klaczy,

Charakterystyka cyklu płciowego u klaczy.

Postępowanie przy zatrzymaniu błon płodowych u klaczy.

Inseminacja nasieniem schłodzonym.

Ciąża bliźniacza ( patogeneza, podział, postepowanie ).

Inseminacja nasieniem mrożonym.

Badanie andrologiczne ogiera.

Pobieranie nasienia i jego ocena.

Zaburzenia odruchów płciowych.

Państwowy nadzór nad produkcją i obrotem materiałem biologicznym ( nasienie, zarodki).

 

Script logo   StudioStrona.pl