Choroby przeżuwaczy, specjalizacja nr 1

Głównym celem specjalizacji lekarzy weterynarii z zakresu chorób przeżuwaczy jest pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie zdrowia i produkcyjności bydła, owiec i kóz. Program nauczania, obejmujący współczesne osiągnięcia poznawcze i aplikacyjne, uwzględnia tematykę odpowiadającą zarówno aktualnym potrzebom praktyki weterynaryjnej jak i kształceniu lekarzy weterynarii sprawujących nadzór nad zdrowiem i produkcyjnością pogłowia zgrupowanego w oborach i owczarniach (fermach). Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, podstawowe kierunki nauczania na tym studium w zakresie poszczególnych układów winny być ściśle ze sobą związane, przeciwstawiając zjawiskom fizjologicznym stany patologiczne uwzględniające produkcyjność tych zwierząt oraz czynnik ekonomiczny. W ten sposób będą one lepiej przez słuchaczy przyswajane i praktycznie wykorzystane w pracy zawodowej. Opanowany na wykładach i seminariach zasób wiedzy teoretycznej zostanie utrwalony w toku odbywania zajęć praktycznych.

Znaczny wzrost wydajności mlecznej krów oraz duża ich koncentracja spowodowały większe zainteresowanie lekarzy weterynarii i hodowców jakością żywienia, warunkami środowiskowymi oraz utrzymaniem tych zwierząt.

Analiza wszystkich czynników wpływających na zdrowie i produkcyjność przeżuwaczy i tworzenie na tej podstawie odpowiednich wniosków do postępowania przez lekarzy weterynarii powinno uczynić ich dobrymi specjalistami z zakresu chorób przeżuwaczy.

 

 

Script logo   StudioStrona.pl