Warunki przyjęcia

ZASADY NABORU

 NA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

 • 1

 1. Lekarz weterynarii ubiegający się o przyjęcie na szkolenie specjalizacyjne składa do Komisji do Spraw  Specjalizacji Lekarzy Weterynarii wniosek którego wzór stanowi załącznik A do „Zasad naboru na szkolenia specjalizacyjne”.
 2. Do wniosku dołącza się :
  1. odpis dyplomu lekarza weterynarii
  2. odpis zaświadczenia okręgowej izby lekarsko- weterynaryjnej potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  3. deklarację pokrycia kosztów szkolenia specjalizacyjnego
 3. Komisja do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii może prosić lekarza weterynarii o przedłożenie zaświadczeń o ukończonych kursach specjalistycznych w dziedzinie weterynarii objętej tematem specjalizacji.
 • 2

 1. Postępowanie kwalifikujące lekarza weterynarii do odbycia szkolenia specjalizacyjnego przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna
 2. Komisja Kwalifikacyjna jest zespołem roboczym powoływanym przez Komisję do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii (KSSLW) na okres kadencji.
 3. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:
  1. Krajowy Kierownik Specjalizacji
  2. Kierownik Studium Specjalizacyjnego
  3. Członek KSSLW , lub dwóch członków w przypadku gdy Krajowy Kierownik Specjalizacji jest jednocześnie Kierownikiem Studium Specjalizacyjnego.
 4. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego są jawne
 5. Wyniki postępowania kwalifikacyjnego, po zaakceptowaniu ich przez Komisję do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, Komisja Kwalifikacyjna ogłasza na stronie internetowej KSSLW w terminie 14 dni od jego zakończenia.
 6. Kandydatowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Komisji Kwalifikacyjnej do Prezydium KSSLW w terminie  14 dni od ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego

 

 • 3

 1. Postępowanie kwalifikacyjne dotyczące przyjęcia na szkolenie specjalizacyjne przebiega dwuetapowo i obejmuje :
  1. ocenę formalną wniosku
  2. postępowanie konkursowe
 2. Do postępowania konkursowego kwalifikowani są lekarze weterynarii, których wniosek spełnia wymagania formalne, którzy złożyli wymagane dokumenty w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze.
 3.  Postępowanie konkursowe obejmuje i uwzględnia:
  1. ocenę punktową stażu pracy  lekarza weterynarii
  2. ocenę punktową ukończonych szkoleń specjalistycznych   w dziedzinie weterynarii   (wg punktów edukacyjnych zgodnie z Uchwałą KRLW nr 62/2011/V)
 • 4

 1. Wynik postępowania konkursowego stanowi suma punktów konkursowych (p.k.).
 2. Liczba punktów konkursowych za staż pracy wynosi :
  1. za staż 2 - 3 letni otrzymuje się 20 p.k.
  2. za staż 4 letni otrzymuje się 40 p.k.
  3. za staż 5 letni otrzymuje się 80 p.k.
  4. za staż 6 letni otrzymuje się 90 p.k.
  5. za cenę 7 lat otrzymuje się 100 p.k.
  6. za staż 8 lat otrzymuje się 110 p.k.
  7. za staż 9 lat i powyżej  otrzymuje się 130 p.k
 3. Liczba punktów konkursowych za udział w szkoleniach w dziedzinie weterynarii jest równa sumie uzyskanych punktów edukacyjnych  wycenionych wg załącznika nr 3 do uchwały 62/2011/V KILW.
  1. za 40- 60 pkt edukacyjnych otrzymuje się 60 p.k.
  2. za 61-80 pkt. edukacyjnych otrzymuje się 80 p.k.
  3. za 81-100 pkt. edukacyjnych otrzymuje się 100 p.k.
  4. za 101-120 pkt .edukacyjnych otrzymuje się 120 p.k.
  5. za 121-140 pkt edukacyjnych otrzymuje się 140 p.k.
  6. za 141- 160 pkt. edukacyjnych otrzymuje się 160 p.k.
  7. za 161-180 pkt. edukacyjnych  otrzymuje się 180 p.k.
  8. powyżej 181 otrzymuje się 200 p.k.
 4.  W przypadku równej liczby punktów decyduje długość stażu pracy lekarza weterynarii.
 • 5

 

 1. Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się lekarzy weterynarii, w liczbie odpowiadającej ilości miejsc na dane postępowanie kwalifikacyjne w ramach studium specjalizacyjnego.
 2. O kolejności przyjęć na szkolenie specjalizacyjne decyduje suma zgromadzonych  punktów konkursowych, począwszy od najwyższego wyniku punktowego.

 

 
 

Załącznik A 

Komisja do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii,

 1. Aleja Partyzantów 57, 24- 100 PUŁAWY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

 

Proszę o przyjęcie na szkolenie  specjalizacyjne z dziedziny …………………………………………………………….

 

 

DANE WNIOSKODAWCY

IMIONA        

 

NAZWISKO

 

DATA URODZENIA

 

MIEJSCE URODZENIA

 

                                                          Miejsce zamieszkania

Województwo

Powiat

e-mail

Ulica - nr domu- nr lokalu

Tel.

 

Miejscowość

Kod pocztowy

Informacja o przebiegu pracy zawodowej, zajmowane stanowiska:

 

 

 

 

 

 

 Aktualne  miejsce wykonywania zawodu i zajmowane stanowisko:

Nazwa zakładu

 

Miejscowość

 

Kod pocztowy

 

Ulica - nr domu -nr lokalu

 

Stanowisko

 

Informacja o ukończonych kursach/szkoleniach specjalistycznych w dziedzinie weterynarii (wraz z kopią zaświadczenia):

 

 

 

 

 

 

Informacja o publikacjach w dziedzinie weterynarii:

 

 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku ( należy zaznaczyć „x”)

a) Odpis dyplomu lekarza weterynarii         □ 

b) Odpis zaświadczenie okręgowej izby  lekarsko- weterynaryjnej  o stwierdzeniu prawa wykonywania   zawodu    □ 

c) Deklaracja pokrycia kosztów specjalizacji    □ 

 

 

 

 

 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym na publikację wyników postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu specjalizacyjnego z podaniem mojego imienia i nazwiska, dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania kwalifikacyjnego i rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 2135 z późn. zm.)."

Wyrażam zgodę □

Nie wyrażam zgody □ 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA                                                                           PODPIS

 

 

             

 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA

PODPIS

Plik załącznika A w formacie word do pobrania poniżej.

Script logo   StudioStrona.pl