Katalog umiejętności

 

Specjalizacja Nr 1 „Choroby przeżuwaczy”

 

Lekarz weterynarii – specjalista z zakresu chorób przeżuwaczy posiada wiedzę z zakresu fizjologii i patologii organizmu przeżuwaczy oraz ich możliwości produkcyjnych.

W swoim postępowaniu lekarsko-weterynaryjnym kieruje się zasadami etyki, dobrostanu oraz działa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Kończąc studia specjalizacyjne oraz zdając egzamin ze specjalności nr 1 „Choroby przeżuwaczy” posiada następujące umiejętności:

 •   oceny dobrostanu,
 •  określenia ras,
 •  zastosowania osiągnięć genetyki w hodowli,
 •  układania dawek pokarmowych dostosowanych do cyklu reprodukcyjnego,
 •  fazy laktacji oraz wieku,
 •  oceny prawidłowego żywienia,
 •  analizy raportów wynikowych,
 •  żywienia zwierząt chorych,
 •  oceny higieny paszy, w tym jej wartości żywieniowych, zagrożeń dla zdrowia i produkcji oraz stosuje obowiązujące przepisy w tym zakresie, oceny rozprzestrzeniania chorób zakaźnych i zaraźliwych,
 •  postępowania administracyjnego w odniesieniu do chorób podlegających obowiązkowi zwalczania oraz obowiązkowi rejestracji,
 •  zwalczania, zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych,
 •  diagnostyki różnicowej chorób zakaźnych i niezakaźnych,
 •  diagnozowania, leczenia i prowadzenia profilaktyki chorób inwazyjnych,
 •  rozpoznawania chorób metabolicznych i niedoborowych, podjęcia ich leczenia i profilaktyki,
 •  rozpoznawania chorób układu pokarmowego, zastosowanie w tym celu nowoczesnych metod diagnostycznych, podjęcia prawidłowej terapii i zalecania działań profilaktycznych,
 •  diagnozowania, terapii i zapobiegania chorób skóry,
 •  rozpoznawania, terapii i zapobiegania chorób układu oddechowego,
 •  diagnostyki chorób układu krążenia, moczowego, nerwowego, ich leczenia i profilaktyki,
 •  rozpoznawania chorób racic i kończyn, ich terapii i profilaktyki,
 •  opisu zasad prawidłowej korekcji racic,
 •  oceny stanu fizjologicznego i patologicznego układu rozrodczego samicy oraz samca,
 •  stosowania nowoczesnych metod biotechnik rozrodu,
 •  diagnozowania zaburzeń rozrodu w stadzie,
 •  sprawowania opieki nad zdrowiem i produkcją stada, stosując metody wspomagające zarządzanie,
 •  rozpoznawania ciąży,
 •  wykonywania zabiegów operacyjnych na narządzie rodnym,
 •  udzielania pomocy porodowej,
 •  rozpoznawania zaburzeń ciąży, okresu okołoporodowego oraz
 •  międzyciążowego,
 •  oceny stanu płodności i produkcyjności stada
 •  oceny stanu fizjologicznego i patologicznego gruczołu mlekowego
 •  prowadzenia terapii mastitis,
 •  stosowania prawidłowej profilaktyki mastitis,
 •  określania jakości higienicznej mleka,
 •  wykonywania koniecznych zabiegów chirurgicznych z zastosowaniem znieczulenia oraz nowoczesnego sprzętu,
 •  prowadzenia profilaktyki chorób cieląt, diagnostyki występujących chorób oraz prawidłowej terapii,
 •  wykonywania sekcji zwłok, pobierania materiału do badań, opisu zmian anatomopatologicznych,
 •  stosowania antybiotyków, chemioterapeutyków, hormonów, środków higieny i innych preparatów zgodnie z ich przeznaczeniem i okresem karencji,
 •  posługiwania się nowoczesnym sprzętem diagnostycznym (USG, endoskopia) oraz stosowania nowoczesnych diagnostycznych metod laboratoryjnych,
 • ü analizy ekonomicznej wskaźników weterynaryjnych ( wskaźników płodności) w stosunku do pojedynczych zwierząt oraz całego stada,
 •  analizy ekonomicznej produkcji mleka i mięsa w fermie,
 •  korzystania z programów opieki lekarsko-weterynaryjnej nad
 •  stadem (wspomagane zarządzanie)
 •  współpracy, dialogu, doradztwa z personelem gospodarstwa,
 •  dążenia do uzyskania określonych celów gospodarstwa ( fermy ).

 

PYTANIA – ZAGADNIENIA  egzaminacyjne

 

ZDROWIE I  ROZRÓD  BYDŁA

FIZJOLOGIA  i   PATOLOGIA  GRUCZOLU MLEKOWEGO – BYDŁO

Występowanie i znaczenie zapaleń gruczołu mlekowego u przeżuwaczy

Podział zapaleń gruczołu mlekowego - rodzaje

Kliniczne zapalenia gruczołu  mlekowego

Nad ostre i ostre zapalenie gruczołu mlekowego krów

Przewlekłe zapalenie gruczołu mlekowego – mastitis chronica u bydła

Podkliniczne zapalenia gruczołu mlekowego u bydła - mastitis subclinika

Metody ograniczenia ilości komórek somatycznych w mleku krów

Mastitis  mycotica u krów- etiologia, patogenez, terapia, profilaktyka

Colimastitis – coliform mastitis )

Mastitis mycoplasmatica

Zapalenia gronkowcowe.

Zapalenia paciorkowcowe

Profilaktyka zapaleń gruczołu mlekowego u bydła – program 5 punktowy

Dój mechaniczny u krów- które jego czynności przyczyniają się do wywołania mastitis

Drobnoustroje wywołujące mastitis ( 4 grupy):

Drobnoustroje zakaźne – wywołujące mastitis

Drobnoustroje środowiskowe – wywołujące mastitis

Drobnoustroje oportunistyczne –wywołujące mastitis

Inne drobnoustroje wywołujące mastitis ( grzyby, drożdżaki, algi )

Grupa drobnoustrojów – Major pthogenes

Grupa drobnoustrojów  - Minor pathogenes

Jakość higieniczna mleka – wymogi

Rodzaje terapii mastitis

Diagnostyka mikrobiologiczna zapalenia wymienia.

Ocena jakości higienicznej mleka

Badanie kliniczne gruczołu mlekowego, Badanie terenowe i laboratoryjne mleka

Zasada działania urządzeń udojowych

Środki higieny stosowane w fermach bydła mlecznego

Układ obronny  wymienia

  

ZABURZENIA  FUNKCJI  JAJNIKÓW  - bydło

 Nowa klasyfikacja acyklii i nieczynności jajników

- Acyklia typu I ( afunkcja jajników )

- Acyklia  typu  II  ( przetrwałe pęcherzyki jajnikowe )

- Acyklia  typu  III  ( torbiele pęcherzyka jajnikowego u krów )

- A cyklia typu  IV  ( ciałko żółte rzekomociążowe )

 

Anoestrus ( brak rui )

Nieczynność jajników ( afunkcja )

Ciałko żółte rzekomociążowe ( ciałko żółte przetrwałe )

Torbiele pęcherzyków jajnikowych

Cicha ruja

Zjawisko powtarzania u krów

 

 ZABURZENIA FUNKCJI  MACICY 

 Stany zapalenie błony śluzowej  macicy u krów ( endometritis ):

- poporodowe metritis ( puerperal metritis )

- kliniczne endometritis ( clinical endometritis )

- subkliniczne endometritis ( subclinical  endometritis )

- ropomacicze ( pyometra )

 

Skutki stanów zapalnych błony śluzowej macicy dla rozrodu

Możliwości zastosowania oznaczeń hormonów płciowych w rozrodzie krów

 

FIZJOLOGIA PROCESÓW ROZRODU

 Fizjologia zapłodnienia u ssaków

Okres zarodkowy u bydła.

Typy łożysk u zwierząt

Matczyne rozpoznanie ciąży

 

PATOLOGIA  CIĄŻY   I   PORODU

Zaburzenia okresu ciąży

Śmierć zarodków

Ruja w czasie ciąży

Ronienia nie zakaźne

Ronienia na tle zakaźnym

Zatrzymanie łożyska

Skręt ciężarnej macicy

Wypadanie pochwy i macicy

Zaburzenia okresu poporodowego

Osłabiona i brak inwolucji macicy p.p.

Lochia poporodowe

Wskaźniki płodności stosowane w ocenie rozrodu krów

Programy synchronizacji i resynchronizacji u krów

Metody superowulacj u krów

Ruja u bydła – objawy, metody wykrywania

Wyznaczanie optymalnego terminu sztucznej inseminacji

Metody superowulacji u bydła

 

CHOROBY     ZAKAŹNE

BRD – etiopatogeneza, symptomatologia, zwalczanie,

IBR/IPV -  etipatogeneza, programy zwalczania

BVD-MD – etipatogeneza – programy zwalczania

Objawy kliniczne otrętu u bydła

Najczęstsze choroby zakaźne małych przeżuwaczy,

Zaburzenia metaboliczne u małych przeżuwaczy,

 

Przepisy prawne dotyczące rozrodu

 

Wymagania weterynaryjne dla buhajów wprowadzanych do centrum pozyskiwania  nasienia zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do nasienia  bydła.

Nadzór weterynaryjny nad materiałem biologicznym.

Akty prawne określające warunki weterynaryjne rozrodu zwierząt oraz zasady sprawowania nadzoru nad rozrodem zwierząt przez lekarzy weterynarii.

Wymagania weterynaryjne dla rozpłodników używanych w punktach kopulacyjnych oraz stad lub gospodarstw z których pochodzą.

Zakres badań okresowych reproduktorów w punktach kopulacyjnych.

Warunki weterynaryjne , zatwierdzenia zespołu pozyskiwania zarodków i zespołu produkcji zarodków.

Wymagania weterynaryjne dla zwierząt od których pozyskuje się zarodki.

Wymagania weterynaryjne dla pozyskiwania , obróbki, przechowywania  i transportu zarodków, które mogą być przedmiotem handlu.

Wymogi weterynaryjne dla prowadzenia punktu kopulacyjnego.

Wymogi weterynaryjne dla nasienia pochodzącego z krajów trzecich.

Wymogi weterynaryjne dla zwierząt będących dawcami nasienia.

Warunki weterynaryjne działalności Centrów Pozyskiwania nasienia.

                

Ż Y W I E N I E  A  ZABURZENIA  METABOLICZNE

Ketoza  - różne barwy ketozy

Ketoza subkliniczna

Stłuszczenie wątroby i ketoza

SARA subkliniczna kwasica żwacza

Żywieniowe uwarunkowania zaburzeń przebiegu rui  u krów  mlecznych

Różne metody żywienia krów w okresie przedporodowym.

Zagrożenia okresu  okołoporodowgo.

Żywienie mineralno-witaminowe w okresie przejściowym

Profilaktyka żywienia hipokalcemii

Profilaktyka hipomagnezemii

Ujemny bilans energetyczny ( ang. UBE negative Energy balance )

BCS

Choroby biegunkowe u cieląt i bydła

 

Script logo   StudioStrona.pl